Pravidlá 2019

Košický samosprávny kraj a Dobrovoľný hasičský zbor Krompachy

Vás pozývajú na 8. ročník

 

Celoslovenskej súťaže mladých hasičov v brannom preteku o

„Putovný pohár predsedu Košického samosprávneho kraja“.

 

 1. Dátum a miesto konania:  28. september 2019 (sobota), multifunkčné ihrisko – POD OKRUHLISKOM, Krompachy.
 1.  Podmienky účasti, kategórie:  Súťaže sa zúčastňujú kolektívy mladých hasičov – 5-členné hliadky vo veku od 6 do 16 rokov v dvoch kategóriách bez rozdielu pohlavia – mladšia 6 až 12 rokov, staršia 13 až 16 rokov. Vek súťažiacich sa ráta k 31. decembru. V mladšej kategórii nesmie člen mať 13 rokov, v staršej 17 rokov. Súťažiaci nesmie súťažiť za dve hliadky. Kolektív nemusí nastúpiť s prilbami (odporúčajú sa však kvôli bezpečnosti súťažiach – budú aj poskytnuté). Súťaží sa v rovnošate alebo športovom oblečení, ktorý presahuje lakte a kolená. Je zakázané používať obuv s kovovými hrotmi, povolené sú gumotextilné kopačky.
 1. Dĺžka trate:  1,5km.
 1. Štartovné, stravné, ubytovanie:  Štartovné za každú hliadku je 3,50 € (platí sa pri prezentácii).  V prípade záujmu je stravné 1.-€ na osobu (porcia párok, chlieb, čaj – je nutné objednať najneskôr do 24. 9. 2019, ináč nebude zabezpečené). Ubytovanie a stravu pred dňom konania súťaže je nutné telefonicky alebo e-mailom dohodnúť vopred.
 1. Kontakt:        DHZ Krompachy, Maurerova 29, 053 42 Krompachy

          0918 973 074 – Ing. Peter WOLF         e-mail: dhz@zmail.sk

 1. Zdravotná služba:  Zabezpečuje usporiadateľ. V prípade zranenia súťažiaceho, ide táto udalosť na vrub vysielajúcej organizácie vrátane všetkých nákladov.
 1. Časový rozpis: do 9:45 – príchod súťažných družstiev, 10:00 – slávnostné zahájenie, 10:15 – vykonanie disciplíny, do 20 min. po vykonaní disciplín – vyhlásenie výsledkov.
 1. Materiálno-technické zabezpečenie:  Všetok materiál a technické prostriedky pre vykonanie branného preteku zabezpečuje organizátor.
 1. Protesty:  Protest môže podať vedúci kolektívu hlavnému rozhodcovi do 10 minút od ukončenia pokusu s vkladom 5.- €. Protest sa môže týkať iba hodnotenia vlastného kolektívu. Protest proti celkovému hodnoteniu musí byť podaný do 10 minút od zverejnenia výsledkov. O podaných protestoch rozhodne štáb súťaže s konečnou platnosťou.
 1. Povinnosti účastníkov:  Vedúci kolektívu a členovia hliadok sú povinný plniť pokyny štábu súťaže. V prípade porušenia disciplíny, môže byť kolektív vylúčený  zo súťaže o čom rozhoduje štáb súťaže. Vedúci kolektívov plne zodpovedajú za kolektív a odovzdanie predpísanej dokumentácie.
 1. Disciplíny:

 

KS 1 – Štafeta 5x30m.

Šírka jednotlivých dráh je 1m. Ako štafeta slúži prúdnica C bez uzáveru, položená na štartovej čiare prvého súťažiaceho, otočená výstrekom v smere behu. Náradie je uložené v strede dráh. Smer behu je riešený tak, že sled dráh je po ľavej strane prvého súťažiaceho. Dráhy sú vedľa seba, odovzdávky v protismere. Náradie na všetkých úsekoch sa nesmie navzájom dotýkať. Medzera medzi zubami polospojok na 1. a 3. úseku musí byť 10cm (kontrolná šablóna). Hadica nesmie slúžiť ako podložka pod polospojku alebo iné náradie.

Úseky: 1.úsek – spojenie dvoch hadíc „C“, 2.úsek – napojenie karabínky na oko spätnej klapky nasávacieho koša, 3.úsek – napojenie hadice „B“ k rozdeľovaču, 4.úsek – prenesenie prenosného hasiaceho prístroja na vzdialenosť 5m na podložku 50x50cm (hasiaci môže prečnievať), 5.úsek – spojenie dvoch hadíc „C“ na rozdeľovač postavený v smere behu a prúdnice. Polospojky sa nesmú odvíjať, hadice sú položené v smere behu a nesmú sa polospojkami dotýkať zeme. Prúdnica nesmie byť pri prebehnutí cieľom nesená za polospojky, alebo jednou rukou za prúdnicu a druhou za hadicu. Po prebehnutí cieľom položí súťažiaci prúdnicu na zem.

Odovzdávacie a preberacie územie je za štartovou čiarou, pričom preberajúci nesmie vstúpiť do dráhy, ak jednoznačne nemá štafetu v ruke. Ak sa štafetového kolíka  dotkli obidvaja a pri preberaní spadne, môže ho ktorýkoľvek zodvihnúť.

 

Hodnotenie:

 • za nespojenie hadíc prípadne spojenie na jeden ozub, nepripojenie karabínky do oka spätnej klapky, za nezapojenie prípadne zapojenie hadice do rozdeľovača na jeden ozub, za spadnutie prenosného hasiaceho prístroja do odovzdávky a za nezapojenie prípadne zapojenie prúdnice do hadice na jeden ozub – 30 sek. za každý prípad,
 • predčasné vybehnutie súťažiaceho  – 10 sek. za každý prípad,
 • za nesenie prúdnice za polospojky alebo jednou rukou za prúdnicu a druhou za hadicu – 20 sek.

 

KS 2 – Určovanie technických prostriedkov.

Každý z členov hliadky si vyžrebuje číslo technického prostriedku a podľa vyobrazenia v katalógu (fotografia) určí, o aký technický prostriedok sa jedná.

Zoznam technických prostriedkov: 1 - hydrantový nástavec, 2 – nasávací kôš, 3 - nasávacia hadica, 4 - zberač, 5 - pretlakový ventil, 6 - kľúč na hadicové spojky, 7 - ručná prenosná striekačka, 8 - hadicový prechod, 9 - prúdnica, 10 - hadica, 11 - hadicová objímka, 12 - ejektor, 13 - rozdeľovač, 14 - hasiaci prístroj, 15 – trhací hák, 16 – prenosná motorová striekačka (PS 12), 17 – hasiaci vak, 18 – ventilové lanko, 19 – rebrík, 20 – tlmica (katalóg je možné stiahnuť na www.dhzkr.szm.sk/tp.pdf).

Hodnotenie:

 • za nesprávne určenie technického prostriedku 30 sek. za každý prípad,

 

KS 3 – Viazanie uzlov.

Každý z členov hliadky si vylosuje číslo a viaže jeden z piatich predpísaných uzlov: 1 - skracovačku, 2 - lodný uzol, 3 - plochú spojku, 4 – tesársky uzol a 5 – úväz na prúdnicu (laná sú pred príchodom súťažiacich prevesené cez stojan, hadica a prúdnica  pripravená, otočená výstrekom na pravú stranu). Po vylosovaní si členovia nastúpia na čiaru, každý pred číslo, ktoré si vylosoval. Čiara je vyznačená vo vzdialenosti 2m od stojana. Na povel vybehne prvý súťažiaci, uviaže uzol a vráti sa za čiaru. Ďalší súťažiaci môže vybehnúť až po prebehnutí čiary predchádzajúcim súťažiacim. Skracovačka je funkčná vtedy, keď pri zatiahnutí za voľne konce nedôjde k rozviazaniu uzla. Tesársky uzol, lodný uzol a plochá spojka sú funkčné vtedy, ak sú uviazané tak, ako sú vyobrazené (podľa platných pravidiel hry Plameň účinných od 1.1.2014) a viažu sa na brvne stojana. Na tesárskom uzle musia byť minimálne tri celé otočky lana.  Úväz na prúdnici nemusí visieť na žrdi, môže byť položený aj na zemi. Je jedno, či sa sáčok s lanom nachádza na konci prúdnice alebo na strane hadice. Pri zdvihnutí prúdnice za lano sa nesmú slučky rozpadnúť. Slučka na konci môže byť vzdialená maximálne 15 cm od výstreku prúdnice (vyobrazenia uzlov je možné stiahnuť na www.dhzkr.szm.sk/uzly.pdf).

 

Hodnotenie:

 • predčasné vybehnutie súťažiaceho  – 10 sek. za každý prípad,
 • za nesprávne uviazanie uzla – 30 sek. za každý prípad,
 • za vynechanie – nezáujem uviazať uzol – 60 sek. za každý prípad.

 

KS 4 – Štafeta dvojíc.

Šírka dráhy je 5m, dĺžka dráhy je 35m. Vo vzdialenosti 2m od štartovej čiary je čiara na ktorej je postavená stočená hadica C spojkami k štartujúcemu. Vľavo od nej je položená prúdnica polospojkou k štartujúcemu. Vo vzdialenosti 20 m od štartovej čiary je umiestnený hydrantový nástavec s polospojkou C. Vo vzdialenosti 9 m od nástavca je čiara na odloženie napojenej prúdnice. Vo vzdialenosti 15 m od nástavca je méta z kužeľa na obrátku.

Na signál štartéra vybieha veliteľ, obehne métu a vráti sa za štartovú čiaru. Pri obiehaní méty sa jej ani jeden zo štartujúcich nesmie dotknúť akoukoľvek časťou tela a nesmie ju obehnúť tzv. úkrokom, čiže v žiadnom okamihu nesmie mať métu po ľavej ruke. Po dobehnutí veliteľa do cieľa sa z prvej dvojice každý vyzbrojí jedným náradím a dobehne k hydrantovému nástavcu. Jeden súťažiaci rozvinie stočenú hadicu tak, aby dopadla za hydrantový nástavec a jednu polospojku podá (nesmie ju hodiť) až za úrovňou nástavca druhému súťažiacemu, ktorý drží prúdnicu. Potom pripojí druhú polospojku na hydrantový nástavec. Nie je chybou ak polospojka pri podávaní neúmyselne vypadne z ruky. Druhý súťažiaci v ľubovoľnom poradí rozloží hadicu, napojí prúdnicu a položí ju tak aby ležala minimálne na vyznačenej čiare, alebo za ňou. Náradie musí byť napojené na obidva ozuby. Obaja súťažiaci obehnú métu a vrátia sa za štartovú čiaru. Po prebehnutí cieľa oboma súťažiacimi, vybieha druhá dvojica. Obehne métu a pri ceste späť prvý člen v ľubovoľnom poradí odpojí prúdnicu, preloží jeden koniec hadice, druhý koniec odpojí od nástavca. Druhý člen bez pomoci prvého člena musí stočiť hadicu do dosiahnutia úrovne nástavca. Hadica musí byť stočená tak, aby ani jede koniec nebol dlhší ako priemer stočenej hadice. Zvinutá hadica nesmie mať pretočenie (polobrátku) a na začiatku dvojité preloženie Vnútorným stredom stočenej hadice nesmie prejsť polospojka hadice C. Druhý člen, ktorý stáča hadicu, môže hadicu chytiť a začať ju stáčať až po preložení hadice, keď má obe polospojky pred sebou v smere k nástavcu. Pri prekladaní hadice nesmie prvý člen druhému žiadnym spôsobom pomáhať, nesmie prevliekať a prehadzovať hadicu pod akoukoľvek časťou tela, alebo podbiehať člena. Preloženú hadicu nesmie držať, alebo rovnať, iba ak hadicu rovná počas prekladania hadice. Považuje sa to za nesprávnu prácu. Po skončení činnosti sa obaja s náradím vrátia za štartovú čiaru. Pokus končí prebehnutím posledného štartujúceho cieľom. Náradie sa v cieli nehádže. Ak súťažiacemu po prebehnutí cieľom hadica spadne a rozvinie sa, čiže nie je možné skontrolovať jej zvinutie, považuje sa to za nezvinutie rozpadnutej hadice. Stočená hadica v cieli musí mať celistvý tvar. Opustiť priestor štartu môže družstvo až na pokyn rozhodcu po kontrole správneho stočenia hadice. Každý člen musí obehnúť métu a musí sa pozdĺž hadicového vedenia, méty a nástavca pohybovať tak, aby ich mal vždy po pravej ruke. Chodenie po nesprávnej strane vedenia sa považuje: ak súťažiaci preskočí neúplne rozvinutú hadicu, ak aspoň jednou nohou prekročí rozvinutú hadicu, ak zabudne odpojiť hadicu od nástavca a musí sa otočiť a vrátiť späť aby ju odpojil. Šliapnutie na hadicu sa nepovažuje za chybu. Keď sa pri ceste od štartu k méte rozpadne stočená hadica pred dosiahnutím úrovne hydrantového nástavca, musí ju súťažiaci stočiť a až potom môže pokračovať v činnosti. Platí to aj pri ceste so stočenou hadicou od nástavca do cieľa.

 

Hodnotenie:

 • za každý nevykonaný prípadne nesprávne vykonaný úkon – 10 sek.

Nesprávne úkony:  predčasné vybehnutie každého člena, nesprávne obehnutie méty, nezvinutie rozpadnutého kotúča, nesprávne rozvinutie hadice pred hydrantovým nástavcom, nesprávne napojenie hadice na hydrantový nástavec, alebo hadice a prúdnice (na jeden ozub), neodloženie napojenej prúdnice na vyznačenú čiaru, pomoc pri stáčaní hadice druhým členom, nezvinutie alebo neúplné zvinutie hadice (musí mať približne kruhový tvar), zlé stáčanie hadice, hodenie náradia, chôdza po nesprávnej strane aj viackrát pri jednom súťažiacom, ak súťažiaci dobehne do cieľa bez náradia, aj keď sa po náradie vráti.

 

KS 5 - Prvá pomoc pri zlomenine dolnej končatiny.

Družstvo sa vybralo na túru, pričom jeden z nich sa pošmykol a sťažuje si na bolesť dolnej končatiny (člena so zlomeninou určuje veliteľ družstva). 2 členovia hliadky uložia zraneného do vyžadovanej polohy a vykonajú fixáciu dostupnými pomôckami (šatky, remene, molitan, dlahy a pod. z pripraveného miesta). Ošetrujúci členovia musia používať ochranné rukavice, ktoré budú k dispozícii na kontrolnom stanovišti. Vyžaduje sa stála komunikácia s postihnutým a telefonát na operačné stredisko záchrannej služby alebo linku tiesňového volania na pripravenom telefónnom aparáte.

Ďalší dvaja pretekári rozložia nosidlá. Na nosidlá prenášajú zraneného všetci 4 súťažiaci. Členovia hliadky prenesú zraneného na nosidlách do vzdialenosti 20m pre mladšiu a 30m pre staršiu kategóriu. Po splnení úlohy odstránia fixáciu zlomeniny, zložia nosidlá a materiál uložia na pôvodné miesto. Úlohy členov hliadky určuje veliteľ.

 

Hodnotenie:

 • nesprávne ošetrenie zranenia končatiny – 30 sek.,
 • za nedokončený transport alebo dotyk zraneného so zemou – 60 sek.,
 • nesprávne rozloženie nosidiel – 20 sek.,
 • nezloženie nosidiel – 20 sek.,
 • neuloženie materiálu na pôvodné miesto – 10 sek.,
 • nepoužitie ochranných rukavíc – 10 sek. za každého člena,
 • nekomunikovanie s postihnutým a nezavolanie operačného strediska – 20 sek.

 

KS 6 – Likvidáciu požiaru.

2 členovia hliadky zložia z pripraveného materiálu (papier, drevo, zápalky) oheň. Ďalší 2 vytvoria útočné vedenie za použitia ručnej prenosnej striekačky. Posledný člen striekačku naplní vodou. Členovia na útočnom vedení zlikvidujú oheň, ktorý musí horieť 90 sek. (čas horenia ohňa meria pomocný rozhodca na KS).

 

Hodnotenie:

 • za nezloženie a neuhasenie ohňa – 120 sek.

 

 1. Celkové hodnotenie:

Vyhodnotením je súčet dosiahnutého času a trestných sekúnd. Čas sa začína počítať  odštartovaním súťažného družstva od štartu na KS 1 a končí dobehnutí posledného súťažiaceho do cieľa na KS 6. Víťazí hliadka s najnižším dosiahnutým súčtom v oboch kategóriách. Pri nesplnení určeného kontrolného stanovišťa (prebehnutie bez plnenia) sa hliadke pripočíta za každé stanovište 600 sek. V príde zdŕžania na KS nezavineným hliadkou bude čas zdržania odpočítaný v bodovacom hárku.

Putovný pohár ostáva majetkom toho družstva, ktoré sa 3x po sebe alebo 5x prerušovane stane víťazom. Družstvo musí pohár vrátiť min. 14 dní pred konaním súťaže bez vyzvania DHZ Krompachy.

Ak dôjde u držiteľa pohára k jeho poškodeniu alebo strate, je povinný uhradiť škodu v plnej výške.

Organizátor si vyhradzuje právo štartu svojich družstiev v akomkoľvek poradí a zároveň si vyhradzuje právo z objektívnych príčin nezaradiť do preteku niektorú z disciplín (prípadne zmeniť poradie ich plnenia), o čom informuje pred zahájením súťaže.