Výbor DHZ Krompachy

Základným a výkonným článkom organizačnej štruktúry DPO SR je dobrovoľný hasičský zbor. Svoju činnosť rozvíja v súlade so Stanovami DPO SR, Zákonom o ochrane pred požiarmi, Zákonom o Dobrovoľnej požiarnej požiarnej ochrane SR a ďalšími všeobecne záväznými predpismi. Orgány DHZ sú : Výročná členská schôdza DHZ, Členská schôdza DHZ, Výbor DHZ a Revízna komisia DHZ. Výbor DHZ je výkonným orgánom dobrovoľného hasičského zboru.
Výbor DHZ spolupracuje s mestským zastupiteľstvom a primátorom mesta pri zabezpečovaní úloh ochrany pred požiarmi a rozvoja mesta. Zabezpečuje plynulé plnenie úloh stanovených členskou schôdzou DHZ. Riadi činnosť DHZ a operatívne rozhoduje o vnútorných záležitostiach DHZ v období medzi dvomi členskými schôdzami DHZ.


V zmysle Stanov DPO SR sa schádza podľa potreby, najmenej však 4 krát za rok. Schôdze výboru DHZ sa konajú v súlade s plánom práce. Zvoláva a vedie ich predseda alebo iný poverený člen výboru DHZ. Zo svojej činnosti podáva výbor DHZ správu členskej schôdzi DHZ.

Na riadiacej, výchovnej a organizátorskej práci výboru DHZ v podstatnej miere záleží, ako DHZ plní svoje úlohy a funkciu v okruhu svojej pôsobnosti.

Základné úlohy výboru DHZ

Hlavné úlohy v činnosti DHZ sú zamerané na protipožiarnu prevenciu a akcieschopnosť zásahových hasičských jednotiek, na prácu s mládežou, kultúrno-spoločenskú činnosť a aktivitu členov DHZ pri plnení úloh, ktorými ich poverí mestské zastupiteľstvo a pod. Výbor DHZ sa vo svojej práci musí orientovať na zvyšovanie odbornej úrovne členov DHZ. Je to rozhodujúci predpoklad k tomu, aby každý DHZ plnil svoju základnú funkciu – ochranu životov a zdravia občanov, ochranu mestského a súkromného majetku pred škodami, ktoré spôsobujú požiare, výbuchy, havárie, povodne a iné živelné pohromy.

Rozsah činnosti výboru DHZ je mnohostranný a špecifický podľa pôsobnosti DHZ v danom území. Závisí od konkrétnych úloh, ktoré DHZ musí riešiť na základe uznesení vyšších orgánov DPO SR. Výbor DHZ má predovšetkým venovať prvoradú pozornosť:

 

 • zvyšovaniu a skvalitňovaniu členskej základne, rozvíjaniu vnútorného života DHZ, zvyšovaniu odborného rastu a aktivity členov
 • vytváraniu organizačných predpokladov pre zapájanie členov do celkovej činnosti a práce DHZ,
 • všestrannej činnosti a starostlivej príprave úloh a plánu práce DHZ,
 • obsahovému a metodickému riadeniu preventívnych kontrolných skupín a kontrole vykonaných opatrení,
 • rozvíjaniu výchovnej práce, prednáškovej, osobnej a názornej agitácie a propagácie, posilňovaniu vplyvu a autority DHZ v mieste bydliska a pracoviska,
 • zodpovednému plneniu úloh, ktoré vyplývajú z uznesení orgánov mestského zastupiteľstva,
 • požiadavkám na školenie a výcvik členov zásahových jednotiek, ich akcieschopnosti a pohotovosti,
 • získavaniu mladej generácie, jej zapájaniu do hasičských a iných podujatí,
 • operatívnemu prerokúvaniu a riešeniu nevyhnutných protipožiarnych opatrení s mestským zastupiteľstvom,
 • vedeniu evidencie členov, plateniu členských príspevkov, vedeniu administratívy a hospodárenia,
 • odberu hasičskej tlače.

Funkcie a deľba práce vo výbore

Počet členov výboru DHZ Krompachy je 9 v zmysle Rokovacieho poriadku DPO SR.

 

Vo výbore DHZ je deľba práce rozhodujúca pre konkrétne a zodpovedné plnenie úloh výboru DHZ. Členovia výboru DHZ sú zodpovední za jednotlivé pridelené úseky činnosti, v ktorých zodpovedajú za plnenie úloh a predkladajú výboru DHZ správy o celkovej činnosti a návrhy na jej zlepšenie. Hlavným kritériom zostáva, aby výbor DHZ bol životaschopným, činorodým, samostatným a tvorivým orgánom schopným plniť úlohy DPO SR.

 

Vo výbore DHZ Krompachy sú tieto funkcie:

Predseda:

Je štatutárnym zástupcom DHZ, ktorý zastupuje DHZ a koná v jeho mene. V rozhodujúcich otázkach spolupracuje s funkcionármi mesta, závodov, poľnohospodárskych družstiev a pod. Zabezpečuje činnosť DHZ podľa Stanov DPO SR, uznesení a smerníc vyšších orgánov DPO SR. Podpisuje všetky písomnosti DHZ. Zúčastňuje sa základného školenia predsedov DHZ, inštruktážno-metodického zamestnania funkcionárov DHZ v okrsku a aktívov, porád, zvolávaných ÚzO DPO SR alebo inými občianskymi združeniami v meste.

Zodpovedá:

 • za dodržiavanie Stanov DPO SR, Rokovacieho poriadku DPO SR a ďalších smerníc DPO SR,
 • za rozpracovanie a plnenie uznesení a pokynov vyšších orgánov DPO SR,
 • za prípravu a priebeh schôdzí výboru DHZ a členských schôdzí DHZ, ktoré riadi,
 • za vypracovanie plánu úloh a plánu práce DHZ a za ich realizáciu,
 • za vybavenie pripomienok, návrhov a sťažností,
 • za správnu deľbu práce medzi členmi výboru DHZ,
 • spolu s tajomníkom DHZ za včasné podávanie správ ÚzO DPO SR, orgánom mesta a pod.,
 • za správne hospodárenie s vlastným majetkom a majetkom zvereným do starostlivosti DHZ inými orgánmi a organizáciami,
   

Počas jeho neprítomnosti ho zastupuje na základe osobného poverenia podpredseda DHZ.

 

Veliteľ:

 • riadi činnosť hasičského zboru v rozsahu ustanovení zákona a vyhlášok o ochrane pred požiarmi, ako aj ďalších dokumentov z oblasti ochrany pred požiarmi,
 • organizuje školenie a výcvik členov hasičského zboru a každoročne sa s hasičskými družstvami zúčastňuje územnej (obvodovej) súťaže DHZ,
 • zodpovedá za akcieschopnosť hasičského zboru a pripravenosť hasičskej techniky,
 • kontroluje stav hasičskej techniky, výzbroje a výstroja, hasičskej zbrojnice, vodných zdrojov a navrhuje opatrenia na odstránenie nedostatkov,
 • sleduje aktuálnosť požiarnych poplachových plánov a stav signalizačných zariadení a spojovacích prostriedkov, k zisteným nedostatkom navrhuje príslušné opatrenia,
 • zúčastňuje sa zásahov pri požiaroch, vedie dokumentáciu o zásahoch pri požiaroch a predkladá ju mestskému zastupiteľstvu a ÚzO DPO SR,
 • kontroluje - vedie knihu o prevádzke hasičskej techniky a agregátov a spotrebe pohonných hmôt,
 • organizuje prípravu členov na získanie odznaku odbornosti a pod.,
 • vedie dokumentáciu o školení a výcviku hasičského zboru; vo všetkých otázkach školenia a výcviku sa riadi plánom pre výcvikový rok a o jeho plnení informuje výbor DHZ,
 • predkladá mestskému zastupiteľstvu správu o činnosti hasičského zboru,
 • absolvuje základné školenie veliteľov, odborné kurzy v Odbornej škole DPO SR, zúčastňuje sa inštruktážno-metodických zamestnaní v okrsku a závery z nich uplatňuje v hasičskom zbore,
 • predkladá návrhy na povýšenie do hodností a vedie evidenciu o priznaných hodnostiach,
 • spolu so strojníkom DHZ predkladá mestskému zastupiteľstvu požiadavky na doplnenie výstroja a výzbroje.

 

Referent prevencie - preventivár:

 • je zodpovedný za plnenie úloh výcvikového roku v oblasti protipožiarnej prevencii,
 • rozpracúva do plánov hlavných úloh DHZ úlohy protipožiarnej prevencie pre jednotlivé preventívne obdobia a pre jednotlivých členov,
 • spolupracuje s mestským zastupiteľstvom pri zaraďovaní členov DHZ do kontrolných skupín mesta na vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok a dohliadok a pre túto činnosť ich odborne pripravuje,
 • podieľa sa na organizovaní odborného školenia členov DHZ a občanov z oblasti protipožiarnej prevencie,
 • vedie dokumentáciu – evidenciu objektov na vykonanie protipožiarnych preventívnych prehliadok, zápisy a záznamy o vykonaní prehliadok a zistených závadách; dokumentáciu o vykonaní protipožiarnych preventívnych prehliadok predkladá mestskému zastupiteľstvu,
 • predkladá výboru DHZ a členskej schôdzi DHZ správy o plnení úloh výcvikového roka z oblasti protipožiarnej prevencii,
 • absolvuje základné školenie preventivárov PO obcí a aktívy preventivárov v okrese, odborné kurzy v Odbornej škole DPO SR a zúčastňuje sa inštruktážno-metodického zamestnania v okrsku. Získané poznatky uplatňuje v činnosti DHZ.

 

Tajomník:

 • je štatutárnym zástupcom DHZ,
 • vedie protokol došlej a odoslanej pošty, vybavuje korešpondenciu DHZ, o čom informuje predsedu DHZ, vedie kroniku DHZ, pokiaľ DHZ nemá povereného člena na jej vedenie
 • podľa plánu a pokynov predsedu DHZ zvoláva zasadnutia výboru DHZ a zasadnutia členských schôdzí DHZ,
 • v spolupráci s ostatnými členmi výboru DHZ spracúva materiály pre výročné členské schôdze DHZ,
 • v spolupráci s ostatnými členmi výboru spracúva hlásenie o činnosti DHZ, predkladá ho výboru DHZ na prerokovanie a po schválení zabezpečuje jeho odoslanie v stanovených termínoch na ÚzO DPO SR,
 • píše zápisnice z Výročných členských schôdzí DHZ, ktoré v jednom vyhotovení zasiela do 14 dní ÚzO DPO SR,
 • vedie evidenciu členov, vybavuje prihlášky za členov, vedie záznamy o vyznamenaniach, absolvovaní školenia funkcionárov DHZ atď.

 

Pokladník:

Musí mať s DHZ uzatvorenú dohodu o hmotnej zodpovednosti.

Pri plnení úloh v rámci svojej funkcie zodpovedá hlavne za:

 • správu finančných prostriedkov a evidenciu majetku DHZ,
 • vedenie finančného denníka DHZ a k nemu príslušných účtovných dokladov,
 • zabezpečenie platenia a zúčtovania členských príspevkov; o plnení inkasa pravidelne, najmenej raz polročne informuje výbor DHZ,
 • vykonanie pokladničných operácii, predloženie finančných dokladov na podpis predsedovi DHZ, spolupodpisuje hospodárske dispozície v peňažnom ústave,
 • prípravu návrhu rozpočtu v spolupráci s ostatnými funkcionármi výboru DHZ a jeho predloženie na prerokovanie výboru DHZ a revízorom,
 • predloženie všetkých dokladov o hospodárení DHZ na prekontrolovanie kontrolným a revíznym orgánom DHZ,
 • prípravu správ a výkazov o hospodárení DHZ a predloženie ich výboru DHZ pre Výročné členské schôdze DHZ,
 • hospodárne využívanie finančných prostriedkov a ostatného majetku DHZ, organizovanie inventarizácie majetku,
 • za hospodárenie DHZ, za dodržiavanie smerníc vyšších orgánov o hospodárení s majetkom daného do užívania DHZ.

 

Referent mládeže:

 • v spolupráci so základnou a materskou školou sa stará o rozvoj záujmovej činnosti detí v oblasti ochrany pred požiarmi pri vytváraní kolektívov mladých hasičov – žiackych družstiev pri DHZ,
 • venuje starostlivosť rozvoju práce s mládežou v DHZ, plneniu podielu DHZ na výchove mladej generácie na základe uznesení orgánov DPO SR,
 • pomáha získavať dostatok schopných vedúcich mládeže, ktorým venuje systematickú pozornosť pri príprave a vytvára podmienky pre ich činnosť,
 • za pomoci členov výboru a vedúcich mládeže organizuje zapojenie kolektívov mladých hasičov do hry Plameň a iných hasičských a športových podujatí,
 • získava mládež vo veku 15 – 18 rokov do dorasteneckých družstiev a pripravuje ich do súťaže dorastencov, za spolupráce ostatných členov výboru – najmä veliteľa.

 

Strojník:

Je zodpovedný:

 • za zabezpečenie údržby hasičskej techniky a sledovanie vykonávania opráv hasičskej techniky, výstroja a výzbroje, resp. za organizovanie údržby hasičskej zbrojnice,
 • absolvovanie odbornej prípravy strojníkov,
 • za správne používanie a uskladňovanie vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi, doplňovanie PHM,
 • spolu s veliteľom hasičského zboru za predloženie požiadaviek mestskému zastupiteľstvu na doplnenie výstroja a výzbroje, podanie návrhu na vyradenie opotrebovanej výstroje a výzbroje a ich súčiastok.

Okrem uvedených funkcii môžu byť vo výbore DHZ podľa potreby schválené aj iné funkcie a členovia poverení úlohami.